Wetboek WOR

WOR Online

Geen geouwehoer maar rechtstreeks vanuit de de praktijk

[wd_asp id=1]
Artikel 54 – Titel van de wet
Artikel 54 – Titel van de wet

Deze wet kan worden aangehaald als Wet op de ondernemingsraden. Zij treedt in werking op een door Ons te bepalen tijdstip.Lasten en bevelen, dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst, en dat allen Ministeriële Departementen, Autoriteiten, Colleges en Ambtenaren,...

Lees meer
Artikel 53 – Uitgezonderde instellingen
Artikel 53 – Uitgezonderde instellingen

Deze wet is niet van toepassing op de in de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek bedoelde openbare academische ziekenhuizen, Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen en Koninklijke Bibliotheek noch op de Nederlandse organisatie voor...

Lees meer
Artikel 49 – Inlichtingen en jaarverslag
Artikel 49 – Inlichtingen en jaarverslag

De ondernemer op wie de verplichting tot het instellen van een of meer ondernemingsraden rust, alsmede de betrokken ondernemingsraden, verstrekken desgevraagd aan een daartoe door Onze Minister aangewezen onder hem ressorterende ambtenaar inlichtingen omtrent het...

Lees meer
Artikel 48 – Voorlopig reglement
Artikel 48 – Voorlopig reglement

De ondernemer op wie de verplichting tot het instellen van een ondernemingsraad rust, treft bij voorlopig reglement, voor zover nodig, de voorzieningen die tot de bevoegdheid van de ondernemingsraad behoren, totdat de ondernemingsraad zelf die bevoegdheid uitoefent....

Lees meer
Artikel 46e – Rol werkgevers(organisaties) en vakbonden
Artikel 46e – Rol werkgevers(organisaties) en vakbonden

De in artikel 46d aan de Minister van Binnenlandse Zaken toegekende bevoegdheden worden uitgeoefend na overleg met de betrokken werkgevers of verenigingen van werkgevers en de centrales van overheidspersoneel, verenigd in de Raad voor het Overheidspersoneelsbeleid. In...

Lees meer
Artikel 46d – Bijzondere bepalingen overheid
Artikel 46d – Bijzondere bepalingen overheid

Ten aanzien van een onderneming, waarin uitsluitend of nagenoeg uitsluitend krachtens publiekrechtelijke aanstelling arbeid wordt verricht en ten aanzien van een onderneming die overheidswerkgever is in de zin van de Ambtenarenwet 2017 gelden de volgende bijzondere...

Lees meer
Artikel 42 – Geheimhoudingsplicht
Artikel 42 – Geheimhoudingsplicht

Ten aanzien van de voorzitters, de leden en de plaatsvervangende leden van de bedrijfscommissies, alsmede ten aanzien van de personen die met het secretariaat van een bedrijfscommissie zijn belast, is artikel 20, eerste en zesde lid, van overeenkomstige toepassing.

Lees meer
Artikel 41 – Kosten
Artikel 41 – Kosten

De kosten van een bedrijfscommissie worden, voor zover daarin niet op andere wijze wordt voorzien, door de in artikel 38 bedoelde organisaties van ondernemers en werknemers gedragen, naar evenredigheid van het aantal leden dat zij benoemen. Wanneer een organisatie in...

Lees meer
Artikel 40 – Verslag
Artikel 40 – Verslag

Iedere bedrijfscommissie brengt jaarlijks aan Onze Minister en aan de Raad verslag uit van haar werkzaamheden in het afgelopen kalenderjaar. Onze Minister kan regelen stellen ten aanzien van de verslaggeving.

Lees meer
Artikel 38 – Benoeming van leden
Artikel 38 – Benoeming van leden

De leden en de plaatsvervangende leden van een bedrijfscommissie worden voor de helft benoemd door de door de Raad daartoe aangewezen representatieve organisatie of organisaties van ondernemers en voor de helft door de door de Raad daartoe aangewezen representatieve...

Lees meer
Artikel 37 -SER stelt bedrijfscommissies in
Artikel 37 -SER stelt bedrijfscommissies in

Voor groepen van ondernemingen worden door de Raad, ter behandeling van aangelegenheden betreffende de ondernemingsraden, de centrale ondernemingsraden, de groepsondernemingsraden van deze ondernemingen, de personeelsvertegenwoordiging en de vergadering als bedoeld in...

Lees meer
Artikel 36a – Rechten individuele werknemers en vakbonden
Artikel 36a – Rechten individuele werknemers en vakbonden

Iedere in de onderneming werkzame persoon, met uitzondering van een persoon als bedoeld in artikel 35b, achtste lid, alsmede een vereniging van werknemers, die één of meer in de onderneming werkzame personen onder haar leden telt, die krachtens haar statuten ten doel...

Lees meer
Artikel 36 – Geschillenregeling
Artikel 36 – Geschillenregeling

Iedere belanghebbende kan de kantonrechter verzoeken te bepalen dat de ondernemer of de ondernemingsraad gevolg dient te geven aan hetgeen bij of krachtens deze wet is bepaald omtrent het instellen of in stand houden van een ondernemingsraad, het vaststellen van een...

Lees meer
Artikel 35 – Bevoegdheden en taken van de COR en GOR
Artikel 35 – Bevoegdheden en taken van de COR en GOR

Ten aanzien van de centrale ondernemingsraden en de groepsondernemingsraden zijn de artikelen 22a tot en met 32, met uitzondering van de artikelen 23c en 24, derde lid, van overeenkomstige toepassing, met dien verstande dat door die raden uitsluitend aangelegenheden...

Lees meer
Artikel 34 – Samenstelling COR en GOR
Artikel 34 – Samenstelling COR en GOR

Een centrale ondernemingsraad bestaat uit leden, gekozen door de betrokken ondernemingsraden uit de leden van elk van die raden. Voor ieder lid kan een plaatsvervanger worden gekozen, die dezelfde rechten en verplichtingen heeft als het lid dat hij vervangt. Indien...

Lees meer
Artikel 33 – Instelling COR en GOR
Artikel 33 – Instelling COR en GOR

De ondernemer die twee of meer ondernemingsraden heeft ingesteld stelt tevens voor de door hem in stand gehouden ondernemingen een centrale ondernemingsraad in indien dit bevorderlijk is voor een goede toepassing van deze wet ten aanzien van deze ondernemingen. De...

Lees meer
Artikel 31f – Uitvoering pensioenovereenkomst
Artikel 31f – Uitvoering pensioenovereenkomst

De ondernemer is verplicht de ondernemingsraad zo spoedig mogelijk schriftelijk te informeren over elke voorgenomen vaststelling, wijziging of intrekking van een uitvoeringsovereenkomst als bedoeld in artikel 1 van de Pensioenwet of een uitvoeringsreglement als...

Lees meer
Artikel 31d – Informatie beloning Raad van Bestuur
Artikel 31d – Informatie beloning Raad van Bestuur

De ondernemer verstrekt, mede ten behoeve van de bespreking van de algemene gang van zaken van de onderneming, ten minste eenmaal per jaar aan de ondernemingsraad schriftelijk informatie over de hoogte en inhoud van de arbeidsvoorwaardelijke regelingen en afspraken...

Lees meer
Artikel 29 – Recht van benoeming van bestuursleden
Artikel 29 – Recht van benoeming van bestuursleden

De ondernemingsraad heeft het recht, al dan niet uit zijn midden, een door de ondernemer te bepalen aantal, maar ten minste de helft, te benoemen van de bestuursleden van door de ondernemer ten behoeve van in de onderneming werkzame personen opgerichte instellingen,...

Lees meer
Artikel 23c – Bevoegdheden van de onderdeelcommissie
Artikel 23c – Bevoegdheden van de onderdeelcommissie

Indien de ondernemingsraad aan een onderdeelcommissie de bevoegdheid heeft toegekend tot het plegen van overleg met degene die de leiding heeft van het betrokken onderdeel, zijn ten aanzien van dat overleg de artikelen 17, 22, 23, 23a, tweede, vierde en zesde lid,...

Lees meer
Artikel 23b – Besluiten en schorsing
Artikel 23b – Besluiten en schorsing

Tijdens een overlegvergadering kunnen zowel door de ondernemer als door de ondernemingsraad besluiten worden genomen. Een overlegvergadering wordt door de voorzitter geschorst, wanneer de ondernemer of de ondernemingsraad ten aanzien van een bepaald onderwerp...

Lees meer
Artikel 22 – Kosten
Artikel 22 – Kosten

De kosten die redelijkerwijze noodzakelijk zijn voor de vervulling van de taak van de ondernemingsraad en de commissies van die raad komen ten laste van de ondernemer. Met inachtneming van het bepaalde in het eerste lid komen de kosten van het overeenkomstig artikel...

Lees meer
Artikel 21 – Bescherming OR-leden
Artikel 21 – Bescherming OR-leden

De ondernemer draagt er zorg voor, dat de in de onderneming werkzame personen die staan of gestaan hebben op een kandidatenlijst als bedoeld in artikel 9, alsmede de leden en de gewezen leden van de ondernemingsraad en van de commissies van die raad niet uit hoofde...

Lees meer
Artikel 15 – Commissies
Artikel 15 – Commissies

De ondernemingsraad kan de commissies instellen die hij voor de vervulling van zijn taak redelijkerwijze nodig heeft. De ondernemingsraad legt zijn voornemen om een commissie in te stellen schriftelijk voor aan de ondernemer, met vermelding van de taak, samenstelling,...

Lees meer
Artikel 14 – Regeling van werkwijze
Artikel 14 – Regeling van werkwijze

De ondernemingsraad regelt in zijn reglement zijn werkwijze. Het reglement bevat in ieder geval voorschriften omtrent:a.de gevallen waarin de ondernemingsraad ten behoeve van de uitoefening van zijn taak bijeenkomt;b.de wijze van bijeenroeping van de...

Lees meer
Artikel 13 – Uitsluiting
Artikel 13 – Uitsluiting

Op verzoek van de ondernemer of van de ondernemingsraad kan de kantonrechter voor een door hem te bepalen termijn een lid van de ondernemingsraad uitsluiten van alle of bepaalde werkzaamheden van de ondernemingsraad. Het verzoek kan uitsluitend worden gedaan, door de...

Lees meer
Artikel 28 – Speciale taken
Artikel 28 – Speciale taken

De ondernemingsraad bevordert zoveel als in zijn vermogen ligt de naleving van de voor de onderneming geldende voorschriften op het gebied van de arbeidsvoorwaarden, alsmede van de voorschriften op het gebied van de arbeidsomstandigheden en arbeids- en rusttijden van...

Lees meer
Artikel 11 – Bekendmaking uitslag
Artikel 11 – Bekendmaking uitslag

De ondernemingsraad draagt er zorg voor, dat de uitslag van de verkiezingen bekend wordt gemaakt aan de ondernemer, aan de in de onderneming werkzame personen, alsmede aan degenen die kandidatenlijsten hebben ingediend. Hij draagt er zorg voor, dat de namen en de...

Lees meer
Artikel 12 – Zittingsperiode
Artikel 12 – Zittingsperiode

De leden van de ondernemingsraad treden om de drie jaren tegelijk af. Zij zijn terstond herkiesbaar. De ondernemingsraad kan, in afwijking van het eerste lid, in zijn reglement bepalen, dat de leden om de twee jaren of om de vier jaren tegelijk aftreden, dan wel om de...

Lees meer
Artikel 10 – Nadere regeling procedures
Artikel 10 – Nadere regeling procedures

De ondernemingsraad stelt in zijn reglement nadere regelen betreffende de kandidaatstelling, de inrichting van de verkiezingen en de vaststelling van de uitslag daarvan, alsmede betreffende de vervulling van tussentijdse vacatures in de ondernemingsraad.

Lees meer
Artikel 9 – Verkiezingen
Artikel 9 – Verkiezingen

De verkiezing van leden van de ondernemingsraad geschiedt bij geheime schriftelijke stemming en aan de hand van een of meer kandidatenlijsten. Een kandidatenlijst kan worden ingediend door: a.een vereniging van werknemers, die in de onderneming werkzame...

Lees meer
Artikel 8 – Reglement
Artikel 8 – Reglement

De ondernemingsraad maakt een reglement waarin de onderwerpen worden geregeld die bij of krachtens deze wet ter regeling aan de ondernemingsraad zijn opgedragen of overgelaten. Het reglement bevat geen bepalingen die in strijd zijn met de wet of die een goede...

Lees meer
Artikel 7 – Voorzitter
Artikel 7 – Voorzitter

De ondernemingsraad kiest uit zijn midden een voorzitter en een of meer plaatsvervangende voorzitters. De voorzitter, of bij diens verhindering een plaatsvervangende voorzitter, vertegenwoordigt de ondernemingsraad in rechte.

Lees meer
Artikel 6 – Samenstelling
Artikel 6 – Samenstelling

Een ondernemingsraad bestaat uit leden die door de in de onderneming werkzame personen rechtstreeks uit hun midden worden gekozen. Hun aantal bedraagt in een ondernemingmet minder dan 50 personen 3 leden;met 50 tot 100 personen 5 leden;met 100 tot 200 personen 7...

Lees meer
Artikel 5 – Ontheffing
Artikel 5 – Ontheffing

De Raad kan, indien bijzondere omstandigheden een goede toepassing van deze wet in de betrokken onderneming in de weg staan, aan een ondernemer op diens verzoek ten aanzien van een door hem in stand gehouden onderneming schriftelijk voor ten hoogste vijf jaren...

Lees meer
Artikel 4 – Ondernemingsraad voor een bedrijfsonderdeel
Artikel 4 – Ondernemingsraad voor een bedrijfsonderdeel

De ondernemer die een onderneming in stand houdt waarin in de regel ten minste 50 personen werkzaam zijn stelt voor een onderdeel van die onderneming een afzonderlijke ondernemingsraad in indien dit bevorderlijk is voor een goede toepassing van deze wet in de...

Lees meer
Artikel 3 – Gemeenschappelijke ondernemingsraad
Artikel 3 – Gemeenschappelijke ondernemingsraad

De ondernemer die twee of meer ondernemingen in stand houdt waarin tezamen in de regel ten minste 50 personen werkzaam zijn stelt voor alle of voor een aantal van die ondernemingen tezamen een gemeenschappelijke ondernemingsraad in indien dit bevorderlijk is voor een...

Lees meer
Artikel 1 – Definities
Artikel 1 – Definities

Voor de toepassing van het bij of krachtens deze wet bepaalde wordt verstaan onder: a.Onze Minister: Onze Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid; b.Raad: De Sociaal-Economische Raad, bedoeld in de Wet op de Sociaal-Economische Raad; c.onderneming: elk in de...

Lees meer
Artikel 27 – Instemmingsrecht
Artikel 27 – Instemmingsrecht

De ondernemer behoeft de instemming van de ondernemingsraad voor elk door hem voorgenomen besluit tot vaststelling, wijziging of intrekking van:a. regelingen op grond van een pensioenovereenkomst, een winstdelingsregeling of een spaarregeling;b. een arbeids- en...

Lees meer
Artikel 31 – Verplichte informatie
Artikel 31 – Verplichte informatie

De ondernemer is verplicht desgevraagd aan de ondernemingsraad en aan de commissies van die raad tijdig alle inlichtingen en gegevens te verstrekken die deze voor de vervulling van hun taak redelijkerwijze nodig hebben. De inlichtingen en gegevens worden desgevraagd...

Lees meer
Artikel 26 – Beroepsrecht
Artikel 26 – Beroepsrecht

De ondernemingsraad kan bij de ondernemingskamer van het gerechtshof Amsterdam beroep instellen tegen een besluit van de ondernemer als bedoeld in artikel 25, vijfde lid, hetzij wanneer dat besluit niet in overeenstemming is met het advies van de ondernemingsraad,...

Lees meer