Wet op de Ondernemingsraden (WOR)

Meest gelezen WOR artikelen

Artikel 25

Adviesrecht

Artikel 27

Instemmingsrecht

Artikel 31

Informatierecht

Artikel 20

Geheimhouding

Wat is de Wet op de Ondernemingsraden (WOR)

Natuurlijk wil je als ondernemingsraad je taak goed vervullen. Om je taak zo goed mogelijk te vervullen is de WOR is een belangrijke wet die ervoor zorgt dat de ondernemingsraad de juiste bevoegdheden heeft om invloed uit te oefenen op beslissingen binnen het bedrijf.

Laten we beginnen dat de Wet op de Ondernemingsraden (WOR) een middel is en geen doel.

In de WOR staan de rechten en plichten van de ondernemingsraad. De wet is als eerste bedoelt om jullie de mogelijkheid te geven om invloed te hebben op het beleid. In de WOR staat waar de bestuurder en OR zich minimaal aan dient te houden om ervoor te zorgen dat je, als medezeggenschap de kans krijgt om je taak goed uit te voeren.

De WOR is niet uitsluitend bedoeld om ‘alleen’ maar te kijken naar het belang van de werknemers (de achterban). De OR is opgericht voor het goed functioneren van de onderneming in al haar doelstellingen (art. 2 van de WOR), zowel sociaal als economisch.

De WOR is een wet die ervoor zorgt dat werknemers inspraak hebben in belangrijke besluiten van hun werkgever. Bijvoorbeeld bij een reorganisatie of bij het vaststellen van de arbeidsvoorwaarden.

De OR heeft verschillende rechten, zoals het recht op informatie (artikel 31 WOR) en het recht op advies (artikel 25 WOR) en instemming (artikel 27 WOR) bij belangrijke besluiten van de werkgever. Dit betekent dat de bestuurder niet zomaar een besluit kan nemen zonder de ondernemingsraad. Ook kan de OR zelf voorstellen doen om de werksituatie te verbeteren en hier het overleg met de bestuurder over voeren (Overlegrecht en initiatiefrecht artikel 23 WOR).

De Wet op de Ondernemingsraden bepaalt dat het bestuur van het bedrijf verplicht is om samen te werken met de ondernemingsraad en informatie te verstrekken waar nodig. Hierdoor kunnen besluiten worden genomen op basis van de juiste informatie en kan de ondernemingsraad zijn taken goed uitvoeren. Ook regelt de WOR de verkiezingen van de leden van de ondernemingsraad.

Met de juiste manier van toepassen van de WOR kun je als OR ver komen maar onthoudt dat de wet een middel is en geen doel. En als je het even niet kunt vinden dan kun je ons altijd bellen.

Algemene bepalingen
OR overheid (politiek Primaat)

Gerelateerde artikelen