Artikel 42 – Geheimhoudingsplicht

Algemene bepalingen

Artikel 42 – Geheimhoudingsplicht

Wet op de ondernemingsraden

Ten aanzien van de voorzitters, de leden en de plaatsvervangende leden van de bedrijfscommissies, alsmede ten aanzien van de personen die met het secretariaat van een bedrijfscommissie zijn belast, is artikel 20, eerste en zesde lid, van overeenkomstige toepassing.

Gerelateerde artikelen