Artikel 1 – Definities

Algemene bepalingen
OR overheid (politiek Primaat)

Artikel 1 – Definities

  1. Voor de toepassing van het bij of krachtens deze wet bepaalde wordt verstaan onder:

a.Onze Minister: Onze Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid;

b.Raad: De Sociaal-Economische Raad, bedoeld in de Wet op de Sociaal-Economische Raad;

c.onderneming: elk in de maatschappij als zelfstandige eenheid optredend organisatorisch verband waarin krachtens arbeidsovereenkomst of krachtens publiekrechtelijke aanstelling arbeid wordt verricht;

d.ondernemer: de natuurlijke persoon of de rechtspersoon die een onderneming in stand houdt;

e.bestuurder: hij die alleen dan wel te zamen met anderen in een onderneming rechtstreeks de hoogste zeggenschap uitoefent bij de leiding van de arbeid;

f.bedrijfscommissie: de bevoegde bedrijfscommissie, bedoeld in de artikelen 37 en 46.

  1. Voor de toepassing van het bij of krachtens deze wet bepaalde wordt onder in de onderneming werkzame personen verstaan: degenen die in de onderneming werkzaam zijn krachtens een publiekrechtelijke aanstelling bij dan wel krachtens een arbeidsovereenkomst met de ondernemer die de onderneming in stand houdt. Personen die in meer dan één onderneming van dezelfde ondernemer werkzaam zijn, worden geacht uitsluitend werkzaam te zijn in die onderneming van waaruit hun werkzaamheden worden geleid.

  1. Voor de toepassing van het bij of krachtens deze wet bepaalde wordt onder in de onderneming werkzame personen mede verstaan:

a.degenen die in het kader van werkzaamheden van de onderneming daarin ten minste 15 maanden werkzaam zijn krachtens een uitzendovereenkomst als bedoeld in artikel 690 van Titel 7.10 van het Burgerlijk Wetboek, en

b.degenen die krachtens een publiekrechtelijke aanstelling bij dan wel krachtens arbeidsovereenkomst met de ondernemer werkzaam zijn in een door een andere ondernemer in stand gehouden onderneming.

  1. Voor de toepassing van het bij of krachtens deze wet bepaalde worden de bestuurder of de bestuurders van een onderneming geacht niet te behoren tot de in de onderneming werkzame personen.

Meer weten over de WOR? Volg onze masterclass

 

Niveau: Beginner tot ervaren

Cursusboek Masterclass WORJe bent al een tijdje lid van de OR en toch heb je het gevoel dat je zaken mist. Dat er meer uit te halen valt en dat je meer invloed wilt hebben. Je wilt er zeker van zijn dat je weet dat bepaalde zaken advies- of instemmingsplichtig zijn? En je wilt weten hoe je het ‘spel’ nog beter kan spelen om echt invloed te hebben. Je weet zeker dat er meer in zit dan dat je er nu uithaalt.

Dan is de training Masterclass WOR wat je nodig hebt. Na deze Masterclass beheers jij het ‘echte’ spel.

Gerelateerde artikelen