Artikel 16 – Uitnodigen van en advisering door deskundigen

Algemene bepalingen

Artikel 16 – Uitnodigen van en advisering door deskundigen

Wet op de ondernemingsraden
  1. De ondernemingsraad kan een of meer deskundigen uitnodigen tot het bijwonen van een vergadering van die raad, met het oog op de behandeling van een bepaald onderwerp. Hij kan een zodanige uitnodiging ook doen aan een of meer bestuurders van de onderneming, dan wel aan een of meer personen als bedoeld in artikel 24, tweede lid.

  1. De leden van de ondernemingsraad kunnen in de vergadering aan de in het eerste lid bedoelde personen inlichtingen en adviezen vragen.

  1. Een deskundige kan eveneens worden uitgenodigd een schriftelijk advies uit te brengen.

  1. De voorgaande leden zijn van overeenkomstige toepassing ten aanzien van de commissies van de ondernemingsraad.

Gerelateerde artikelen