WOR: Wet op de ondernemingsraden

Artikel 46a – Bevorderen medezeggenschap

Inhoudsopgave

Algemene bepalingen

Artikel 46a – Bevorderen medezeggenschap

Onverminderd hetgeen hem is toebedeeld in deze wet en de daarop berustende bepalingen, heeft de Raad tot taak de medezeggenschap in ondernemingen te bevorderen.