Artikel 46a – Bevorderen medezeggenschap

Algemene bepalingen

Artikel 46a – Bevorderen medezeggenschap

Wet op de ondernemingsraden

Onverminderd hetgeen hem is toebedeeld in deze wet en de daarop berustende bepalingen, heeft de Raad tot taak de medezeggenschap in ondernemingen te bevorderen.

Gerelateerde artikelen