Artikel 31e – Uitzondering op de artikelen 23, 2e lid, 2e zin, en 31d

Algemene bepalingen

Artikel 31e – Uitzondering op de artikelen 23, 2e lid, 2e zin, en 31d

Wet op de ondernemingsraden

De artikelen 23, tweede lid, tweede zin, en 31d zijn niet van toepassing op:

a.de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid waarvan een van de bestuurders of commissarissen een natuurlijk persoon is die een direct of indirect belang heeft in de rechtspersoon overeenkomstig artikel 4.6 van de Wet inkomstenbelasting 2001, of

b.de rechtspersoon waarop de artikelen 396 of 397 van titel 9 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek van toepassing zijn.

Gerelateerde artikelen